الجزیره: سومین گروه نظامیان ترکیه‌ وارد قطر شد

الجزیره: سومین گروه نظامیان ترکیه‌ وارد قطر شد

الجزیره: سومین گروه نظامیان ترکیه‌ وارد قطر شد