افشین، برزای و حاج محمدی خط خوردند

افشین، برزای و حاج محمدی خط خوردند
سرمربی استقلال ترجیح برای بازی با صبا در هفته دوازدهم لیگ برتر روی نام 3 بازیکن نامدارش خط قرمز بکشد.

افشین، برزای و حاج محمدی خط خوردند