اعلام بی طرفی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره همه‌پرسی کردستان عراق

اعلام بی طرفی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره همه‌پرسی کردستان عراق

اعلام بی طرفی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره همه‌پرسی کردستان عراق