اشتغال در پتروشیمی با تسهیلات بانک صنعت و معدن

اشتغال در پتروشیمی با تسهیلات بانک صنعت و معدن
رقم تخصيص تسهيلات به طرح هاي فوق 2 ميليارد و 850 ميليون يورو است كه برخي از اين طرح ها در دوران 4ساله 1392 تا 1396 تكميل و به بهره برداري رسيده و براي 6 هزار و 600 نفر شغل ايجاد مي كند.

اشتغال در پتروشیمی با تسهیلات بانک صنعت و معدن