استقبال نتانیاهو از سخنرانی ترامپ: هرگز نطقی جسورانه‌تر و شجاعانه تر نشنیده بودم

استقبال نتانیاهو از سخنرانی ترامپ: هرگز نطقی جسورانه‌تر و شجاعانه تر نشنیده بودم

استقبال نتانیاهو از سخنرانی ترامپ: هرگز نطقی جسورانه‌تر و شجاعانه تر نشنیده بودم