اردوغان: ترکیه می‌تواند درباره عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند

اردوغان: ترکیه می‌تواند درباره عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند

اردوغان: ترکیه می‌تواند درباره عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند