اردوغان: ترکیه مرزها و حریم هوایی خود را به روی شمال عراق می‌بندد

اردوغان: ترکیه مرزها و حریم هوایی خود را به روی شمال عراق می‌بندد

اردوغان: ترکیه مرزها و حریم هوایی خود را به روی شمال عراق می‌بندد