اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم

اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم

اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم