اجرای فرمان منع صدور ویزای آمریکا امروز آغاز می‌‎شود

اجرای فرمان منع صدور ویزای آمریکا امروز آغاز می‌‎شود

اجرای فرمان منع صدور ویزای آمریکا امروز آغاز می‌‎شود