«ابوبکر البغدادی» بازداشت شد

«ابوبکر البغدادی» بازداشت شد

«ابوبکر البغدادی» بازداشت شد