آیا دولت با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران می کند؟

آیا دولت با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران می کند؟

آیا دولت با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران می کند؟