آمانو در وین دفتر یادبود شهدای حملات تروریستی تهران را امضا کرد

آمانو در وین دفتر یادبود شهدای حملات تروریستی تهران را امضا کرد

آمانو در وین دفتر یادبود شهدای حملات تروریستی تهران را امضا کرد