آلمان کارمندان دولت، قضات و سربازان را از پوشیدن روبنده منع کرد

آلمان کارمندان دولت، قضات و سربازان را از پوشیدن روبنده منع کرد

آلمان کارمندان دولت، قضات و سربازان را از پوشیدن روبنده منع کرد