آغاز آواربرداری و تعمیرات در معدن زمستان یورت آزادشهر

آغاز آواربرداری و تعمیرات در معدن زمستان یورت آزادشهر

آغاز آواربرداری و تعمیرات در معدن زمستان یورت آزادشهر