آخرین وضعیت 2 وزارتخانه بدون وزیر از زبان معاون روحانی

آخرین وضعیت 2 وزارتخانه بدون وزیر از زبان معاون روحانی

آخرین وضعیت 2 وزارتخانه بدون وزیر از زبان معاون روحانی