آخرین وضعیت موسسات کاسپین و فرشتگان/ اژه‌ای: بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌شان پرداخت شد

آخرین وضعیت موسسات کاسپین و فرشتگان/ اژه‌ای: بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌شان پرداخت شد

آخرین وضعیت موسسات کاسپین و فرشتگان/ اژه‌ای: بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌شان پرداخت شد