آتش گرفتن خودروی گشت پلیس در تبریز/ سوء قصدی در کار نبود

آتش گرفتن خودروی گشت پلیس در تبریز/ سوء قصدی در کار نبود

آتش گرفتن خودروی گشت پلیس در تبریز/ سوء قصدی در کار نبود