آتشبارهای اسرائیل دوباره ارتش سوریه را هدف قرار دادند

آتشبارهای اسرائیل دوباره ارتش سوریه را هدف قرار دادند

آتشبارهای اسرائیل دوباره ارتش سوریه را هدف قرار دادند