همسر جلال طالبانی: هزینه مبارزه طلبی رهبران اقلیم از جیب شهروندان کرد پرداخت می‌شود

همسر جلال طالبانی: هزینه مبارزه طلبی رهبران اقلیم از جیب شهروندان کرد پرداخت می‌شود

همسر جلال طالبانی: هزینه مبارزه طلبی رهبران اقلیم از جیب شهروندان کرد پرداخت می‌شود