فیلم/ روحانی: می گفتند برجام آمد و فناوری هسته ای رفت/ در اولین سال بعد برجام 43 فناوری جدید و بزرگترین پیشرفت ما به نتیجه رسید

فیلم/ روحانی: می گفتند برجام آمد و فناوری هسته ای رفت/ در اولین سال بعد برجام 43 فناوری جدید و بزرگترین پیشرفت ما به نتیجه رسید

فیلم/ روحانی: می گفتند برجام آمد و فناوری هسته ای رفت/ در اولین سال بعد برجام 43 فناوری جدید و بزرگترین پیشرفت ما به نتیجه رسید