علی عبدالله صالح: کشورهای عضو ائتلاف از تهاجم به یمن پشیمان خواهند شد

علی عبدالله صالح: کشورهای عضو ائتلاف از تهاجم به یمن پشیمان خواهند شد

علی عبدالله صالح: کشورهای عضو ائتلاف از تهاجم به یمن پشیمان خواهند شد