طالبان مسئولیت حمله به پایگاه نظامی آمریکا در «بگرام» را برعهده گرفت

طالبان مسئولیت حمله به پایگاه نظامی آمریکا در «بگرام» را برعهده گرفت

طالبان مسئولیت حمله به پایگاه نظامی آمریکا در «بگرام» را برعهده گرفت