رقص شمشیر ترامپ و ملک سلمان در خیابان های قم! +عکس

رقص شمشیر ترامپ و ملک سلمان در خیابان های قم! +عکس
نمایش ترامپ و آل سعود در حال رقص شمشیر در خیابان های قم.

رقص شمشیر ترامپ و ملک سلمان در خیابان های قم! +عکس