قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی امضا شد

قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی امضا شد قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی امضا شد

افزایش ۶ میلیون یورویی قیمت آزمون

افزایش ۶ میلیون یورویی قیمت آزمون افزایش ۶ میلیون یورویی قیمت آزمون