وزیر کشور: توانستیم شر بزرگی را در خانه‌مان رفع کنیم/ دشمن دنبال تضعیف رهبری است

وزیر کشور: توانستیم شر بزرگی را در خانه‌مان رفع کنیم/ دشمن دنبال تضعیف رهبری است وزیر کشور: توانستیم شر بزرگی را در خانه‌مان رفع کنیم/ دشمن دنبال تضعیف رهبری است

وزیر کشور: دوام انقلاب در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری است

وزیر کشور: دوام انقلاب در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری استوزیر کشور گفت: با تبعيت از مقام معظم رهبري توانسته‌ايم انقلاب را در مسير خود حفظ كنيم. وزیر کشور: دوام انقلاب در گرو تبعیت […]