ترامپ اعلام کرد مورد تحقیق قرار گرفته است

ترامپ اعلام کرد مورد تحقیق قرار گرفته است ترامپ اعلام کرد مورد تحقیق قرار گرفته است