دانمارک کاردار سفارت ترکیه را احضار کرد

دانمارک کاردار سفارت ترکیه را احضار کرد دانمارک کاردار سفارت ترکیه را احضار کرد