سفیر چین: اعتماد سیاسی تهران و پکن عمیق‌تر از گذشته شده است

سفیر چین: اعتماد سیاسی تهران و پکن عمیق‌تر از گذشته شده است سفیر چین: اعتماد سیاسی تهران و پکن عمیق‌تر از گذشته شده است

رییس جمهوری چین در تماس با ترامپ: به راه حلی صلح آمیز برای کره شمالی نیاز است

رییس جمهوری چین در تماس با ترامپ: به راه حلی صلح آمیز برای کره شمالی نیاز است رییس جمهوری چین در تماس با ترامپ: به راه حلی صلح آمیز برای کره شمالی نیاز است

وزیر خارجه چین: روابط با آمریکا با ابهامات جدیدی مواجه است

وزیر خارجه چین: روابط با آمریکا با ابهامات جدیدی مواجه است وزیر خارجه چین: روابط با آمریکا با ابهامات جدیدی مواجه است