چرا ماری‌جوانا دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران شده است؟

چرا ماری‌جوانا دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران شده است؟ چرا ماری‌جوانا دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران شده است؟