وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه وارد قطر شدند

وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه وارد قطر شدند وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه وارد قطر شدند

دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند

دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند