وزیر راه: با دیوار کشی هیچ وقت به توسعه نمی رسیم

وزیر راه: با دیوار کشی هیچ وقت به توسعه نمی رسیم وزیر راه: با دیوار کشی هیچ وقت به توسعه نمی رسیم

وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم

وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم