وزیر بهداشت: ‌۷۰ هزار تحت بیمارستانی نیاز داریم

وزیر بهداشت: ‌۷۰ هزار تحت بیمارستانی نیاز داریم وزیر بهداشت: ‌۷۰ هزار تحت بیمارستانی نیاز داریم

وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد

وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد