هویت عامل تیراندازی به نماینده کنگره آمریکا اعلام شد

هویت عامل تیراندازی به نماینده کنگره آمریکا اعلام شد هویت عامل تیراندازی به نماینده کنگره آمریکا اعلام شد

پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی دیروز این شهر را اعلام کرد

پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی دیروز این شهر را اعلام کرد پلیس لندن هویت مهاجم حمله تروریستی دیروز این شهر را اعلام کرد