«محمود عباس» نسبت به انتقال سفارت آمریکا هشدار داد

«محمود عباس» نسبت به انتقال سفارت آمریکا هشدار داد «محمود عباس» نسبت به انتقال سفارت آمریکا هشدار داد

هواشناسی مازندران نسبت به وزش باد نسبتا شدید هشدار داد

هواشناسی مازندران نسبت به وزش باد نسبتا شدید هشدار داد هواشناسی مازندران نسبت به وزش باد نسبتا شدید هشدار داد

اتحادیه اروپا نسبت تصمیم یکجانبه ترامپ درباره ناتو هشدار داد

اتحادیه اروپا نسبت تصمیم یکجانبه ترامپ درباره ناتو هشدار داد اتحادیه اروپا نسبت تصمیم یکجانبه ترامپ درباره ناتو هشدار داد دانلود بیتالک