سایت سازمان میراث فرهنگی و میراث آریا هک شد

سایت سازمان میراث فرهنگی و میراث آریا هک شد سایت سازمان میراث فرهنگی و میراث آریا هک شد

غلور‌پزان ثبت میراث معنوی کشور شد

غلور‌پزان ثبت میراث معنوی کشور شدآیین و مراسم خیرات عاشورا یا غلور‌پزان در شهر گزیک به فهرست میراث معنوی کشور پیوست. غلور‌پزان ثبت میراث معنوی کشور شد