شمخانی: ملت ایران هرگز آیت‌الله هاشمی را فراموش نخواهد کرد

شمخانی: ملت ایران هرگز آیت‌الله هاشمی را فراموش نخواهد کرد شمخانی: ملت ایران هرگز آیت‌الله هاشمی را فراموش نخواهد کرد

انبارلویی: ملت ما در تکریم شخصیت آیت الله رفسنجانی کم نخواهد گذاشت

انبارلویی: ملت ما در تکریم شخصیت آیت الله رفسنجانی کم نخواهد گذاشت انبارلویی: ملت ما در تکریم شخصیت آیت الله رفسنجانی کم نخواهد گذاشت