غایبان مراسم تحلیف چه کسانی بودند؟

غایبان مراسم تحلیف چه کسانی بودند؟ غایبان مراسم تحلیف چه کسانی بودند؟