تاریخ مذاکرات آستانه درباره سوریه اعلام شد

تاریخ مذاکرات آستانه درباره سوریه اعلام شد تاریخ مذاکرات آستانه درباره سوریه اعلام شد

مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد

مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد