محسن چاوشی از سریال شهرزاد حذف شد؟

محسن چاوشی از سریال شهرزاد حذف شد؟ محسن چاوشی از سریال شهرزاد حذف شد؟