فیلم/ زد و خورد نمایندگان در پارلمان تایوان

فیلم/ زد و خورد نمایندگان در پارلمان تایوانشماری از نمایندگان پارلمان تایوان بر سر برگزاری رفراندوم سرنوشت ساخت نیروگاه اتمی در این کشور با یکدیگر درگیر شدند و کارشان به زد و خورد کشیده شد! […]

فیلم/ پاسخ قاطع ظریف در رابطه با توان موشکی ایران در پارلمان اروپا

فیلم/ پاسخ قاطع ظریف در رابطه با توان موشکی ایران در پارلمان اروپا فیلم/ پاسخ قاطع ظریف در رابطه با توان موشکی ایران در پارلمان اروپا

فیلم/ لحظه گزارش حمله بیرون از پارلمان بریتانیا به اعضای پارلمان

فیلم/ لحظه گزارش حمله بیرون از پارلمان بریتانیا به اعضای پارلمان فیلم/ لحظه گزارش حمله بیرون از پارلمان بریتانیا به اعضای پارلمان

فیلم/ حمله در نزدیکی پارلمان بریتانیا

فیلم/ حمله در نزدیکی پارلمان بریتانیا فیلم/ حمله در نزدیکی پارلمان بریتانیا