فیلم/ تخریب ساختمان به سبکی دیگر!

فیلم/ تخریب ساختمان به سبکی دیگر! فیلم/ تخریب ساختمان به سبکی دیگر!

فیلم/ تفاوت برخورد دو رئیس راه آهن و شهرداری در پذیرفتن مسئولیت تصادف قطار و ساختمان پلاسکو

فیلم/ تفاوت برخورد دو رئیس راه آهن و شهرداری در پذیرفتن مسئولیت تصادف قطار و ساختمان پلاسکوتفاوت برخورد مدیرعامل سابق راه آهن و صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری در پذیرفتن مسئولیت دو حادثه تصادف […]

فیلم/ نمای وحشتناک از لحظه تخریب ساختمان پلاسکو

فیلم/ نمای وحشتناک از لحظه تخریب ساختمان پلاسکو فیلم/ نمای وحشتناک از لحظه تخریب ساختمان پلاسکو