قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی امضا شد

قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی امضا شد قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی امضا شد