سخنگوی وزارت کشور: صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی وزارت کشور: صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شد سخنگوی وزارت کشور: صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شد

عکس/ميرسليم براي ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت كشور شد

عکس/ميرسليم براي ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت كشور شد عکس/ميرسليم براي ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت كشور شد

اشتاینمایر نامزد ریاست جمهوری آلمان شد

اشتاینمایر نامزد ریاست جمهوری آلمان شد اشتاینمایر نامزد ریاست جمهوری آلمان شد دانلود ایمو برای گوشی