رییس ستاد ارتش عراق وارد تهران شد / دیدار عثمان الغانمی با سرلشگر باقری

رییس ستاد ارتش عراق وارد تهران شد / دیدار عثمان الغانمی با سرلشگر باقری رییس ستاد ارتش عراق وارد تهران شد / دیدار عثمان الغانمی با سرلشگر باقری