علت تاکید بر ورود رمز کارت بانکی چیست

علت تاکید بر ورود رمز کارت بانکی چیست علت تاکید بر ورود رمز کارت بانکی چیست