گوگل: دلیل حذف اپلیکیشن‌های ایرانی تحریم آمریکاست

گوگل: دلیل حذف اپلیکیشن‌های ایرانی تحریم آمریکاست گوگل: دلیل حذف اپلیکیشن‌های ایرانی تحریم آمریکاست

به دلیل حضور نتانیاهو / پادشاه مراکش نشست سران آفریقا را تحریم کرد

به دلیل حضور نتانیاهو / پادشاه مراکش نشست سران آفریقا را تحریم کرد به دلیل حضور نتانیاهو / پادشاه مراکش نشست سران آفریقا را تحریم کرد