در مقطع فعلی، لیبرال ها با شعارهای لیبرالی در کشور جولان می دهند؛ وقتی منافعشان ایجاب کند، دم از رهبری می زنند اما در اجرای احکام اسلامی شهامت ندارند

در مقطع فعلی، لیبرال ها با شعارهای لیبرالی در کشور جولان می دهند؛ وقتی منافعشان ایجاب کند، دم از رهبری می زنند اما در اجرای احکام اسلامی شهامت ندارنداجانب همواره در حال توطئه علیه نظام […]

حضرتی: اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی جز روحانی ندارند

حضرتی: اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی جز روحانی ندارند حضرتی: اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی جز روحانی ندارند تلگرام نارنجی