در مقطع فعلی، لیبرال ها با شعارهای لیبرالی در کشور جولان می دهند؛ وقتی منافعشان ایجاب کند، دم از رهبری می زنند اما در اجرای احکام اسلامی شهامت ندارند

در مقطع فعلی، لیبرال ها با شعارهای لیبرالی در کشور جولان می دهند؛ وقتی منافعشان ایجاب کند، دم از رهبری می زنند اما در اجرای احکام اسلامی شهامت ندارنداجانب همواره در حال توطئه علیه نظام […]

رییس‌جمهور:مصالحه کردن در برابر دشمنان شهامت می‌خواهد

رییس‌جمهور:مصالحه کردن در برابر دشمنان شهامت می‌خواهدرییس‌جمهور تاکید کرد: خیلی شهامت می‌خواهد فردی برای مصالحش در برابر بدخواهان و دشمنان اسلام دست صلح دراز کند و مصالحه کند ولی امام حسن برای دین خدا و […]