درخواست فرستاده سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا

درخواست فرستاده سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا درخواست فرستاده سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا

درخواست کمک الحریری از سازمان ملل برای صلح با رژیم صهیونیستی

درخواست کمک الحریری از سازمان ملل برای صلح با رژیم صهیونیستی درخواست کمک الحریری از سازمان ملل برای صلح با رژیم صهیونیستی