وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند

وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / […]

سید حسن نصرالله: ترکیه موضعی قاطعانه در برابر داعش اتخاذ کند

سید حسن نصرالله: ترکیه موضعی قاطعانه در برابر داعش اتخاذ کند سید حسن نصرالله: ترکیه موضعی قاطعانه در برابر داعش اتخاذ کند